تاريخ روز : پنجشنبه 14 مهر 1401

شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

علت تعلیق نماد رتکوپیرو انتشار اطلاعیه ادامه تعلیق نماد معاملاتی ناشر در تاریخ 1401/02/31 به استحضار می رساند علی رغم پیگیری های انجام شده ابهامات موجوددر وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، برطرف نشده است.لذا تعلیق نماد معاملاتی ناشر به مدت 1 ماهه دیگر (تا تاریخ 1401/04/31 ) تمدید می گردد.#رتکو به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر،تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1401/04/13 ادامه می یابد.